Fibromyalgi og ensomhed: hvordan man kæmper mod isolation

Når du afbryder forbindelsen fra omverdenen, bygger du en forstærket mur rundt om dit liv for at blokere alt, hvad der vil skade dig. Men hvad sker der, hvis de foranstaltninger du tager for at beskytte dig selv, skaber flere skader? Hvad sker der, hvis din væg stopper indtastningen af ​​positive, så meget som den stopper negativerne?…

Fibromiyalji ve yalnızlık: izolasyona karşı nasıl mücadele edilir

Dış dünyayla bağlantınızı kopardığınızda, size zarar verecek her şeyi engellemek için hayatınızın çevresine güçlendirilmiş bir duvar inşa ediyorsunuz. Ancak, kendinizi korumak için aldığınız önlemler daha fazla zarar veriyorsa ne olur? Duvarınız, negatifleri durduracağı kadar pozitiflerin girişini de durdurursa ne olur? Daha önemlisi, en büyük tehlike sizden gelirse ne olur? Yaptığın duvarın arkasında sadece sen ve fibromiyalji var. Fibro yalnızca…

Fibromialgia e solitudine: come combattere contro l’isolamento

Quando ti disconnetti dal mondo esterno, stai costruendo un muro rinforzato intorno alla tua vita per bloccare tutto ciò che ti ferirebbe. Ma cosa succede se le misure che prendi per proteggerti stanno creando più danni? Cosa succede se il tuo muro arresta l’entrata dei positivi tanto quanto ferma i negativi? Ancora più importante, cosa succede se…

Fibromialgia e solidão: como lutar contra o isolamento

Quando você se desconecta do mundo exterior, você está construindo uma parede reforçada ao redor da sua vida para bloquear tudo o que poderia machucá-lo. Mas o que acontece se as medidas que você toma para se proteger estão criando mais danos? O que acontece se a sua parede parar a entrada dos positivos, tanto quanto para…

Fibromialgia y soledad: cómo luchar contra el aislamiento

Cuando te desconectas del mundo exterior, estás construyendo un muro reforzado alrededor de tu vida para bloquear todo lo que te lastimaría. Pero, ¿qué pasa si las medidas que tomas para protegerte a ti mismo están creando más daño? ¿Qué pasa si su pared detiene la entrada de los positivos tanto como detiene los negativos? Más importante…

Fibromyalgi: En betændelse i hjernen demonstreret for første gang.

Den generelle inflammation i hjernen hos patienter med fibromyalgi er netop blevet identificeret. En reel fremgang i forhold til denne lille kendte og lidt anerkendte sygdom. For første gang opdagede forskerne en udbredt inflammation i hjernen hos patienter med fibromyalgi  *  , en mindre kendt tilstand. Hvad skal man udvikle nye terapier Hans rapport blev offentliggjort i tidsskriftet  Brain, Behavior and…

Fibromiyalji: Beynin iltihaplanması ilk kez gösterilmiştir.

Fibromiyalji hastalarının beynindeki genelleşmiş inflamasyon henüz yeni tanımlandı. Bu az bilinen ve az tanınan hastalıkla ilgili gerçek bir ilerleme. İlk defa araştırmacılar  , az bilinen bir durum olan fibromiyalji * hastalarında beynin yaygın bir iltihabını keşfetti  . Yeni tedaviler nasıl geliştirilir Raporu Beyin, Davranış ve Bağışıklık dergisinde yayımlandı   . “Fibromiyaljili hastaların beyninde objektif nörokimyasal değişikliklerin bulunması, birçok hastanın karşılaştığı kalıcı stigmanın azaltılmasına yardımcı olmalıdır. Sık sık belirtilerinin hayali…

Fibromialgia: un’infiammazione del cervello dimostrata per la prima volta.

L’infiammazione generalizzata nel cervello dei pazienti con fibromialgia è stata appena identificata. Un vero progresso in relazione a questa malattia poco conosciuta e poco riconosciuta. Per la prima volta, i ricercatori hanno scoperto un’infiammazione diffusa del cervello in pazienti con fibromialgia  *  , una condizione poco conosciuta. Cosa sviluppare nuove terapie Il suo rapporto è stato pubblicato sulla rivista  Brain, Behavior…

Fibromialgia: uma inflamação do cérebro demonstrada pela primeira vez.

A inflamação generalizada no cérebro de pacientes com fibromialgia acaba de ser identificada. Um progresso real em relação a esta doença pouco conhecida e pouco reconhecida. Pela primeira vez, os pesquisadores descobriram uma inflamação generalizada do cérebro em pacientes com fibromialgia  *  , uma condição pouco conhecida. O que desenvolver novas terapias Seu relatório foi publicado na revista  Brain, Behavior and…

Fibromialgia: una inflamación del cerebro demostrada por primera vez.

Se acaba de identificar la inflamación generalizada en el cerebro de los pacientes con fibromialgia. Un verdadero progreso en relación con esta enfermedad poco conocida y poco reconocida. Por primera vez, los investigadores descubrieron una inflamación generalizada del cerebro en pacientes con fibromialgia * , una condición poco conocida. Qué desarrollar nuevas terapias. Su informe fue publicado en la revista Brain, Behavior…

Fibromyalgi: “Vi dør ikke, men vi lever heller ikke”

INTERVIEW – Patientplejen er endnu ikke organiseret. Et medlem lyder alarmen. Selvom der ifølge ham lægerne mobiliseres. Denne chillende sætning er måske den mest magtfulde i den parlamentariske rapport om fibromyalgi, der blev offentliggjort for 7 måneder siden, dag for dag. “Vi dør selvfølgelig ikke, men vi lever heller ikke. Med sine 20 forslag blev dokumentet drøftet. Før falder tilbage…

Fibromiyalji: “Ölmeyiz, ama biz de yaşamayız”

GÖRÜŞME – Hasta bakımı yolu henüz organize edilmemiştir. Bir üye alarmı çalar. Ona göre doktorlar harekete geçirilse bile. Bu ürpertici söz, belki de 7 ay önce gün be gün yayınlanan fibromiyalji hakkındaki parlamento raporunun en güçlüsüdür. “Elbette ölmeyiz, ama biz de yaşamıyoruz. Belge, 20 önerisiyle tartışıldı. Unutulmadan geri düşmeden önce. Bu Dünya Fibromiyalji Günü’nde, 12 Mayıs’ta, Ulusal Meclis’in taleplerinin ölü bir…

Fibromialgia: “Non moriamo, ma nemmeno viviamo”

INTERVISTA – Il percorso di cura del paziente non è ancora organizzato. Un membro suona l’allarme. Anche se, secondo lui, i medici sono mobilitati. Questa frase agghiacciante è forse la più potente del rapporto parlamentare sulla fibromialgia, pubblicato 7 mesi fa, giorno dopo giorno. “Non moriamo, certo, ma non viviamo neanche noi. Con le sue 20 proposte, il documento…

Fibromialgia: “Não morremos, mas também não vivemos”

ENTREVISTA – O caminho do atendimento ao paciente ainda não está organizado. Um membro soa o alarme. Mesmo que, segundo ele, os médicos estejam mobilizados. Esta frase arrepiante é talvez o mais poderoso do relatório parlamentar sobre a fibromialgia, publicado há 7 meses, dia após dia. “Nós não morremos, é claro, mas também não vivemos. Com suas 20 propostas,…